9. jednání Zastupitelstva městské části Praha 7

Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 7
Datum a čas jednání: 18. 12. 2023 17:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Zahájení, volba návrhového a volebního výboru
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
2.
Jednání
Připomínky k zápisu z předešlého jednání Zastupitelstva MČ Praha 7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
4.
Jednání
Dotazy a připomínky občanů 1
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
5.
Jednání
k informaci o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 7. a 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0097/23-Z
Stav
Předkladatel
Machová Jana
Poř. číslo
6.
Jednání
k aktualizaci Strategie 2030 Prahy 7
Číslo usnesení
0099/23-Z
Stav
Předkladatel
Knitl Jiří, Mgr.
Poř. číslo
7.
Jednání
k akčnímu plánu pro rok 2024 a k výhledu akčního plánu pro roky 2025-2026
Číslo usnesení
0100/23-Z
Stav
Předkladatel
Špok Radomír, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
k rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2024, ke střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2029, k rozpočtům pro rok 2024 a střednědobým výhledům rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2026 a k finančnímu plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2024 (včetně 7U s.r.o.)
Číslo usnesení
0101/23-Z
Stav
Předkladatel
Tománek Martin
Poř. číslo
9.
Jednání
Dotazy a připomínky občanů 2
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
11.
Jednání
k interní směrnici „Pravidla pro poskytování odměn členům komisí Rady MČ Praha 7, členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 7, členům pracovních skupin Rady MČ Praha 7 a členům Redakční rady Hobuletu, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 7“
Číslo usnesení
0102/23-Z
Stav
Předkladatel
Špok Radomír, Mgr.
Poř. číslo
12.
Jednání
ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. - 3. čtvrtletí 2023 - hlavní činnost
Číslo usnesení
0103/23-Z
Stav
Předkladatel
Tománek Martin
Poř. číslo
13.
Jednání
ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 3.čtvrtletí roku 2023 v rámci hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti
Číslo usnesení
0104/23-Z
Stav
Předkladatel
Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
14.
Jednání
k realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2023 - v celkovém objemu finančních prostředků 5 660 000,- Kč (rozpočtově 5 660,0 tis. Kč) - zapojení části daru developera do upraveného rozpočtu výdajů roku 2023, ORJ 409 OIVZ
Číslo usnesení
0105/23-Z
Stav
Předkladatel
Tománek Martin
Poř. číslo
15.
Jednání
k založení Nadačního fondu městské části Praha 7
Číslo usnesení
0106/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
16.
Jednání
k revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0075/23-Z ze dne 04. 09. 2023 k podání žádosti hl. m. Praze o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 64 000 000,00 Kč (rozpočtově 64 000,0 tis. Kč) z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2023
Číslo usnesení
0107/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
k prominutí a odpisu pohledávek včetně vyúčtování služeb – byty neužívané, byty zemřelých, nebytové prostory neužívané
Číslo usnesení
0108/23-Z
Stav
Předkladatel
Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
18.
Jednání
k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zřízení práva stavby ze dne 31.01.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.08.2018, Dodatku č. 2 ze dne 20.01.2022 a Dodatku č. 3 ze dne 05.01.2023, uzavřené mezi MČ Praha 7 a stavebníkem Českobratrská církev evangelická, IČO: 00445223, ve věci zřízení bezúplatného práva stavby na pozemcích parc. č. 303, 304, 305, vše k.ú. Holešovice
Číslo usnesení
0109/23-Z
Stav
Předkladatel
Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
19.
Jednání
k poskytnutí finančních prostředků TSK hl. m. Prahy , a.s. prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy na zajištění spolufinancování obnovy veřejných prostranství z rozpočtu MČ Praha 7
Číslo usnesení
0110/23-Z
Stav
Předkladatel
Zelenka Pavel
Poř. číslo
20.
Jednání
k darovací smlouvě mezi MČ Praha 7 a Katolickou mateřskou školou sv. Klimenta se sídlem U Uranie 1080/16, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 49625063, na finanční dar ve výši 152 000 Kč, ve prospěch mateřské školy - na zabezpečení předškolního vzdělávání pro 38 dětí s trvalým pobytem v Praze 7 ve školním roce 2023/2024
Číslo usnesení
0111/23-Z
Stav
Předkladatel
Šišková Hana, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
k dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi MČ Praha 7 a Charitou Praha Holešovice, IČO: 49368222, v rámci projektu "Taxík Maxík" pro rok 2023
Číslo usnesení
0112/23-Z
Stav
Předkladatel
Hurrle Jakob, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
22.
Jednání
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi MČ Praha 7 a Charitou Praha Holešovice, IČO: 49368222, v rámci projektu "Taxík Maxík" pro rok 2024
Číslo usnesení
0113/23-Z
Stav
Předkladatel
Hurrle Jakob, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
23.
Jednání
k informaci o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 v období mezi 7. a 9. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0114/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
k informaci o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 7. a 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0115/23-Z
Stav
Předkladatel
Melena Ondřej, Bc.
Poř. číslo
25.
Jednání
k informaci o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 7. a 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0098/23-Z
Stav
Předkladatel
Svobodová Sylva
Poř. číslo
26.
Jednání
k revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0084/23-Z z jednání č. 8 ze dne 16.10.2023 k plánované rekonstrukci ulice Jankovcova
Číslo usnesení
0116/23-Z
Stav
Předkladatel
Hejnic Jiří, Mgr.
Poř. číslo
27.
Jednání
R ů z n é
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
28.
Jednání
Z á v ě r
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
9. jednání Zastupitelstva městské části Praha 7
Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 7
Datum a čas jednání: 18. 12. 2023 17:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...