8. k rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2024, ke střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2029, k rozpočtům pro rok 2024 a střednědobým výhledům rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2026 a k finančnímu plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2024 (včetně 7U s.r.o.)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0101/23-Z
Předkladatel: Tománek Martin
Městská část Praha 7

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7

Usnesení
Zastupitelstvo městské části Praha 7
číslo 0101/23-Z
ze dne 18.12.2023
k rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2024, ke střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2029, k rozpočtům pro rok 2024 a střednědobým výhledům rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2026 a k finančnímu plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2024 (včetně 7U s.r.o.) Zastupitelstvo městské části Praha 7

I. bere na vědomí

 1. návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2024

  0

 2. návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2029

  0

 3. návrh rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2024 a střednědobých výhledů rozpočtu do roku 2026

  0

 4. návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 7 na rok 2024 (včetně 7U s.r.o.)

  0

 

II. konstatuje, že

 1. návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2024 je vyčíslen v celkovém objemu příjmů ve výši 358 437,8 tis. Kč, v celkovém objemu výdajů ve výši 548 069,5 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních prostředků ve výši 189 631,7 tis. Kč. Tento rozdíl je kryt položkou tř. 8 - Financování (úspory z hospodaření minulých let). Závazné ukazatele rozpočtu jsou vyjádřeny v příloze č. 2 usnesení (Závazné ukazatele rozpočtu). Zapojením Financování bude dosaženo vyrovnaného rozpočtu pro rok 2024.

  0

 2. návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2024 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem finančních prostředků pro MČ Praha 7 podle rozpisu finančních vztahů hl. m. Prahy k MČ Praha 7 - v návaznosti na podklady poskytnuté ze strany MHMP v období přípravy rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2024 (příloha č. 11 usnesení).

  0

 3. závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 7 (hlavní činnost) pro rok 2024 jsou uvedeny příloze č. 2 usnesení. Přílohy č. 3 a č. 4 a finanční hodnoty v nich vyjádřené nemají charakter závazných ukazatelů rozpočtu.

   

   

  0

 

III. schvaluje

 1. rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2024 a to dle závazných ukazatelů uvedených v příloze č. 2 usnesení, v objemu finančních prostředků následovně:

  • celkový objem příjmů 358 437,8 tis. Kč
  • celkový objem výdajů 548 069,5 tis. Kč
  • rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) 189 631,7 tis. Kč

  0

 2. financování (vyrovnání rozpočtu) v částce 189 631,7 tis. Kč - zapojením položky financování je dosaženo vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2024

  0

 3. střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 7 pro období 2024 - 2029 v rozsahu přílohy č. 5 usnesení

  0

 4. rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2024 a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2026 (příloha č. 7 usnesení)

  0

 5. finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) na rok 2024 (včetně 7U s.r.o.) a to v rozsahu příloh č. 8, 9 a 10 usnesení

  0

 6. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci výdajů (kapitálových i běžných, včetně zapojení rezerv), již evidovaných v rozpočtu MČ P7 a to mezi jednotlivými ORJ navzájem, včetně přesunů na nově vzniklé ORJ při jejich vytvoření a přesunů z ORJ při jejich zrušení

  0

 7. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových úprav charakteru změn rozpisu rozpočtu u kapitálových výdajů - v rámci jedné ORJ, kdy se nemění celkový objem rozpočtu kapitálových výdajů příslušné ORJ

  0

 8. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení zdrojů z VHČ do rozpočtu MČ Praha 7 a to za účelem krytí výdajů kapitálových (investiční výdaje) i běžných (neinvestiční výdaje) podle platných položek rozpočtové skladby

  0

 9. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení finančních prostředků, včetně převodu zůstatku z předchozího období a tvorby zřízených účelových fondů (FRR, HF, EF a SFZ) do rozpočtu MČ Praha 7 a to včetně případných dalších úprav v rámci rozpočtu účelových fondů - v souladu s aktuálně platnými stanovami a pravidly pro hospodaření jednotlivých účelových fondů (s možností využití položky 8115 - financování)

  0

 10. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přidělení a úprav investičních a neinvestičních příspěvků zřizovatele (včetně účelově určených dotací, příspěvků zřizovatele a také transferů) zřízeným příspěvkovým organizacím

  0

 11. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování a zařazení nových investičních akcí týkajících nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, pouze v souvislosti s odkoupením zhodnocení předmětu nájmu po bývalém nájemci, do rozpočtu MČ Praha 7, a to do výše 400,0 tis. Kč včetně

  0

 12. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem snižování položky (8115) financování, prostřednictvím které je kryt aktuální rozpočtový schodek

  0

 13. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem zapojení nedočerpaných (účelově vázaných) finančních prostředků z předchozího rozpočtového roku do stávajícího rozpočtu MČ Praha 7 (prostřednictvím položky 8115 - financování)

  0

 14. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem aktuální realizace nařízených rozpočtových opatření, která jsou MČ Praha 7 nařízeny vyšším veřejným rozpočtem - v rámci veřejné rozpočtové soustavy České republiky. Při realizaci nařízeného odvodu finančních prostředků je R MČ Praha 7 zmocněna zapojit finanční prostředky (v objemu, který byl nařízen k odvodu) do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 prostřednictvím položky 8115 - financování

  0

 15. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem zapojení navýšených příjmů - oproti hodnotám schváleného rozpočtu - s následným zařazením do upraveného rozpočtu výdajů MČ Praha 7 v aktuálním rozpočtovém roce

  0

 16. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru založení nové investiční akce (přidělením příslušného označení ORG) - v rámci upraveného rozpočtu kapitálových výdajů jednotlivých ORJ - a to pouze za předpokladu, že zdrojem prostředků pro novou investiční akci je již schválená a zařazená rozpočtová rezerva výdajů u příslušné ORJ a nemění se tak celkový objem kapitálových výdajů dané ORJ

  0

 17. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zvýšení rozpočtu výdajů (běžných i kapitálových) v rámci upraveného rozpočtu MČ Praha 7 a to v návaznosti na realizaci a výdajové krytí nutných opatření, která plynou z výsledku soudního jednání, kterým bude MČ Praha 7 uložena povinnost, k jejímuž plnění není dostatečné rozpočtové krytí. V tomto případě je možno v nutné výši využít rovněž zapojení finančních prostředků (zdroj) prostřednictvím položky 8115 (financování)

  0

 18. zmocnění vedoucího OEK ke schvalování rozpočtových úprav charakteru změn rozpisu rozpočtu u běžných výdajů - v rámci jedné ORJ, kdy se nemění celkový objem rozpočtu běžných výdajů příslušné ORJ

  0

 

IV. ukládá

 1. Prostřednictvím Rady MČ Praha 7 pokračovat v realizaci opatření, řízení a kontroly s orientací na výkon, účinnost, efektivnost a hospodárnost činností ÚMČ Praha 7, zdaňované činnosti (vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 7, včetně činnosti 7U s.r.o.) a činnosti příspěvkových organizací s ohledem na účelné, řádné a efektivní čerpání a plnění ukazatelů rozpočtu MČ Praha 7.

  Zodpovídá: Mgr. Jan Čižinský, starosta

  Řeší: Mgr. Jan Čižinský, starosta

  Termín plnění: 31.12.2024

  0

 2. Předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 7 pravidelně informace o základních ukazatelích rozpočtu, výsledcích hospodaření a úpravách rozpočtu MČ Praha 7 v rozpočtovém roce 2024.

  Zodpovídá: Martin Tománek, radní

  Řeší: Martin Tománek, radní

  Termín plnění: 31.12.2024

  0

 3. Prostřednictvím OEK potvrdit všem organizačním jednotkám (ORJ odvětvových odborů) a zřízeným příspěvkovým organizacím rozpisy výdajové části rozpočtu a to v základních rozpočtových ukazatelích - neprodleně po schválení v Zastupitelstvu MČ Praha 7. Ve formě podrobného rozpisu rozpočtu pro rok 2024 pak v návaznosti na elektronické zpracování rozpisu rozpočtu - podle platné metodiky MHMP.

  Zodpovídá: Martin Tománek, radní

  Řeší: Bc. Tomáš Kubin, vedoucí odboru OEK

  Termín plnění: 19.01.2024

  0

 
Předkladatel: Martin Tománek, radní
8. k rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2024, ke střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2029, k rozpočtům pro rok 2024 a střednědobým výhledům rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2026 a k finančnímu plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2024 (včetně 7U s.r.o.)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0101/23-Z
Předkladatel: Tománek Martin

Podkladové materiály (13)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...