7. k poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0002/23-Z
Předkladatel: Čižinský Jan, Mgr.
Městská část Praha 7

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7

Usnesení
Zastupitelstvo městské části Praha 7
číslo 0002/23-Z
ze dne 16.01.2023
k poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023 Zastupitelstvo městské části Praha 7

I. konstatuje, že

 1. že zdrojem krytí programových dotací MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023 budou finanční prostředky, které jsou vázány v rozpočtu na rok 2023 pod jednotlivými ORJ (OKS, OSZ, OVPŘ, ORVP) v celkovém objemu 4 725 000 Kč

  0

 

II. souhlasí

 1. s úpravou a přerozdělením poměru objemu finančních prostředků v oblastech životní prostředí, a rozvoj a péče o veřejný prostor v rámci ORJ 227

  0

 

III. schvaluje

 1. poskytnutí programových dotací MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023 nad 50 tis. Kč úspěšným žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení v celkové částce 377 000 Kč, formou veřejnoprávní - dotační smlouvy, hrazeno z rozpočtu jednotlivých ORJ (OKS, OSZ, OVPŘ, ORVP)

  0

 2. neposkytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023 s požadavkem nad 50 tis. Kč neúspěšným žadatelům viz příloha č. 3

  0

 3. uzavření veřejnoprávních - dotačních smluv s úspěšnými žadateli viz příloha č. 3. Text vzorové smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0628/22-R ze dne 27.09.2022.

  0

 

IV. ukládá

 1. zajistit zveřejnění výsledků dotačního řízení MČ Praha 7 viz příloha č. 3 dle článku III tohoto usnesení na úřední desce ÚMČ Praha 7 a internetových stránkách MČ Praha 7 a informovat neúspěšné žadatele

  Zodpovídá: PaedDr. Michaela Strnadová, vedoucí odboru KST

  Termín plnění: 31.01.2023

  0

 2. podepsat veřejnoprávní - dotační smlouvy s úspěšnými žadateli viz příloha č. 3 dle článku III tohoto usnesení

  Zodpovídá: Mgr. Jan Čižinský, starosta

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

 3. zajistit zaznamenání poskytnutí programových dotací viz příloha č. 3 dle článku III tohoto usnesení v Centrálním registru podpor malého rozsahu do 5 dnů od nabytí účinnosti jednotlivých smluv

  Zodpovídá: PaedDr. Michaela Strnadová, vedoucí odboru KST

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 4. organizačně a finančně zajistit poskytnutí dotací dle článku III tohoto usnesení za oblast sport

  Zodpovídá: Bc. Lukáš Fátor, DiS., vedoucí odboru OKS

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 5. organizačně a finančně zajistit poskytnutí dotací dle článku III tohoto usnesení za oblast školství

  Zodpovídá: Soňa Hradecká, vedoucí odboru OVPŘ

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 6. organizačně a finančně zajistit poskytnutí dotací dle článku III tohoto usnesení za oblasti životní prostředí, a rozvoj a péče o veřejný prostor

  Zodpovídá: Ing. arch. Tereza Marková, vedoucí odboru ORVP

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 7. zajistit prostřednictvím OPV ÚMČ Praha 7 zveřejnění smluv s úspěšnými žadateli s dotací nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 3 tohoto usnesení v registru smluv do 30 dnů od podpisu jednotlivých smluv za oblast sport

  Zodpovídá: Bc. Lukáš Fátor, DiS., vedoucí odboru OKS

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 8. zajistit prostřednictvím OPV ÚMČ Praha 7 zveřejnění smluv s úspěšnými žadateli s dotací nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 3 tohoto usnesení v registru smluv do 30 dnů od podpisu jednotlivých smluv za oblast školství

  Zodpovídá: Soňa Hradecká, vedoucí odboru OVPŘ

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 9. zajistit prostřednictvím OPV ÚMČ Praha 7 zveřejnění smluv s úspěšnými žadateli s dotací nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 3 tohoto usnesení v registru smluv do 30 dnů od podpisu jednotlivých smluv za oblasti životní prostředí, a rozvoj a péče o veřejný prostor

  Zodpovídá: Ing. arch. Tereza Marková, vedoucí odboru ORVP

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 
Předkladatel: Mgr. Jan Čižinský, starosta

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...