15. k poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v dubnu-květnu 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0062/23-Z
Předkladatel: Třeštíková Hana, MgA.
Městská část Praha 7

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7

Usnesení
Zastupitelstvo městské části Praha 7
číslo 0062/23-Z
ze dne 26.06.2023
k poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v dubnu-květnu 2023 Zastupitelstvo městské části Praha 7

I. schvaluje

 1. poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury přesahujících 50 tis. Kč, dle žádostí podaných v dubnu-květnu 2023, úspěšným žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení v celkové výši 270 000 Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, hrazeno z rozpočtu ORJ 621 OKS - kultura

  0

 2. uzavření veřejnoprávní - dotační smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a úspěšnými žadateli s podporou nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. Smlouvy s úspěšnými žadateli budou vypracovány ze vzoru smlouvy o poskytnutí individuální dotace schválené usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0002/22-R z 1. jednání ze dne 04.01.2022.

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat dotační smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a úspěšnými žadateli s podporou nad 50 tis. Kč dle článku I tohoto usnesení viz příloha č. 3

  Zodpovídá: Mgr. Jan Čižinský, starosta

  Řeší: Mgr. Jan Čižinský, starosta

  Termín plnění: 14.07.2023

  0

 2. organizačně a finančně zajistit poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury úspěšným žadatelům s podporou nad 50 tis. Kč dle článku I tohoto usnesení viz příloha č. 3 a informovat žadatele o výsledku řízení o poskytnutí dotace

  Zodpovídá: Bc. Lukáš Fátor, DiS., vedoucí odboru OKS

  Řeší: Bc. Lukáš Fátor, DiS., vedoucí odboru OKS

  Termín plnění: 31.07.2023

  0

 3. zajistit evidenci poskytnutí dotací dle článku I tohoto usnesení v Centrálním registru podpor malého rozsahu ve lhůtě do 5 dnů od nabytí účinnosti jednotlivých smluv

  Zodpovídá: Bc. Lukáš Fátor, DiS., vedoucí odboru OKS

  Řeší: Bc. Lukáš Fátor, DiS., vedoucí odboru OKS

  Termín plnění: 31.07.2023

  0

 4. zajistit prostřednictvím OPV ÚMČ Praha 7 zveřejnění smluv o poskytnutí dotace  dle článku I tohoto usnesení v registru smluv

  Zodpovídá: Bc. Lukáš Fátor, DiS., vedoucí odboru OKS

  Řeší: Jana Šišková, referent

  Termín plnění: 31.07.2023

  0

 
Předkladatel: MgA. Hana Třeštíková, místostarosta
15. k poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v dubnu-květnu 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0062/23-Z
Předkladatel: Třeštíková Hana, MgA.

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...