16. k poskytnutí dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0063/23-Z
Předkladatel: Třeštíková Hana, MgA.
Městská část Praha 7

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7

Usnesení
Zastupitelstvo městské části Praha 7
číslo 0063/23-Z
ze dne 26.06.2023
k poskytnutí dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2023 Zastupitelstvo městské části Praha 7

I. konstatuje, že

 1. se jedná o podporu činnosti nestátních neziskových organizací na území MČ Praha 7 v oblasti sportu, formou finančních prostředků získaných jako část výnosu dílčí daně z technických her a z ostatních hazardních her dle ustanovení § 7 odst. 1 písm b) a odst. 4 písm. b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, na podporu sportu

  0

 2. zdrojem finančního krytí programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací na území MČ Praha 7 v oblasti sportu budou finanční prostředky OKS, které jsou vázány ve schváleném rozpočtu na rok 2023 pod ORJ 421 OKS v celkovém objemu 2 600 000 Kč, tj. rozpočtově 2 600,0 tis. Kč, a to se zdrojem krytí z výnosu dílčí daně z technických her a z ostatních hazardních her - specifický sport - ÚZ 00098

  0

 

II. schvaluje

 1. poskytnutí dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2023 úspěšným žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení v celkové výši 2 148 000 Kč, tj. rozpočtově 2 148,0 tis. Kč, hrazeno z rozpočtu ORJ 421 OKS - sport

  0

 2. uzavření veřejnoprávní - dotační smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a úspěšnými žadateli viz příloha č. 2 tohoto usnesení. Smlouvy s úspěšnými žadateli budou vypracovány ze vzoru smlouvy o poskytnutí dotace schváleného usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0171/23-R ze dne 21.03.2023.

  0

 3. využití nerozdělených finančních prostředků v celkovém objemu 452 000 Kč pro individuální dotace v oblasti sportu pro rok 2023 v rámci rozpočtu OKS ORJ 421 – sport

  0

 

III. ukládá

 1. podepsat veřejnoprávní - dotační smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a úspěšnými žadateli viz příloha č. 2 dle článku II tohoto usnesení

  Zodpovídá: Mgr. Jan Čižinský, starosta

  Řeší: Mgr. Jan Čižinský, starosta

  Termín plnění: 31.07.2023

  0

 2. zajistit prostřednictvím OPV ÚMČ Praha 7 zveřejnění smluv s úspěšnými žadateli s dotací nad 50 tis. Kč viz příloha č. 2 tohoto usnesení v registru smluv do 30 dnů od podpisu jednotlivých smluv

  Zodpovídá: Bc. Lukáš Fátor, DiS., vedoucí odboru OKS

  Řeší: Bc. Lukáš Fátor, DiS., vedoucí odboru OKS

  Termín plnění: 31.08.2023

  0

 3. zajistit zaznamenání poskytnutí dotací viz příloha č. 2 dle článku II tohoto usnesení v Centrálním registru podpor malého rozsahu do 5 dnů od nabytí účinnosti jednotlivých smluv

  Zodpovídá: Bc. Lukáš Fátor, DiS., vedoucí odboru OKS

  Řeší: Bc. Lukáš Fátor, DiS., vedoucí odboru OKS

  Termín plnění: 31.08.2023

  0

 4. organizačně a finančně zajistit poskytnutí dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2023 dle ustanovení článku II tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Lukáš Fátor, DiS., vedoucí odboru OKS

  Řeší: Bc. Lukáš Fátor, DiS., vedoucí odboru OKS

  Termín plnění: 31.08.2023

  0

 5. zajistit zveřejnění výsledků dotačního řízení na úřední desce ÚMČ Praha 7, internetových stránkách MČ Praha 7 a informovat všechny žadatele o výsledku dotačního řízení

  Zodpovídá: Bc. Lukáš Fátor, DiS., vedoucí odboru OKS

  Řeší: Bc. Lukáš Fátor, DiS., vedoucí odboru OKS

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 
Předkladatel: MgA. Hana Třeštíková, místostarosta
16. k poskytnutí dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0063/23-Z
Předkladatel: Třeštíková Hana, MgA.

Podkladové materiály (6)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...